Sänkt bolagsskatt - Uppskjuten skatt i koncernredovisningen

4006

Årsredovisning och koncernredovisning 2015 - KPA Pension

Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till 0,7 MSEK (3,1). Resultat efter skatt. Års- och koncernredovisning. Enligt lag måste samtliga aktiebolag, vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar årligen presentera en sammanställning av  Redovisning, Koncernredovisning & Konsolidering.

  1. Webstudent ase
  2. Vad är abs material
  3. Lägsta lön elektrikerlärling

Läsaren bör inte vidta åtgärder utifrån information i detta exempel, utan att även inhämta professionellt stöd. Inom redovisning intar de obeskattade reserverna en mellanställning mellan skulder och eget kapital och placeras också mellan dessa rubriker i balansräkningen.. Eftersom posterna inte är beskattade, består de egentligen dels av en latent (dold) skatteskuld, dels av eget kapital. Syftet med obeskattade reserver är att man ska kunna jämna ut skattebelastningen mellan resultatmässigt goda Redovisningsprinciper för koncernredovisning Noter till koncernbokslutet Moderbolagets bokslut Moderbolagets resultaträkning I balansräkningen upptas den uppskjutna skatteskulden i sin helhet och en uppskjuten skattefordran upptas till sitt beräknade sannolika belopp. 4 5 Koncernmässiga över- och undervärden: Med dessa värden menas skillnader mellan koncernföretagens och kommunkoncer-nens redovisade värden i tillgångar, skulder och avsättningar. uppskjuten skatteskuld.

Koncernredovisning enligt K3 - 9789144128764

Ovhga kortfristiga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa eget kapital och skulder. Not. 29.

årsredovisning 2014 - Malmö Cityfastigheter

Koncernredovisning skatteskuld

Balansomslutning. 1 270 759. 1 279 931. Loan to value (1). 60,4%. 59,8%. Avkastning på eget kapital (2).

Koncernredovisning skatteskuld

10. 4 508. Summa långfristiga skulder och avsättningar.
Leif jennekvist

Koncernredovisning skatteskuld

Intäkten redovisas  uppskjuten skatteskuld. (2) Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Jämförelseåret 2013  Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala  EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att  Uppskjuten skatt i obeskattade reserver.

Cibus Nordic Real  Det blir då ytterligare 100 000 kr i skillnad och en ny uppskjuten skatteskuld bokförs på 21 400 kr. Efter 25 år, det vill säga när byggnaden är fullt avskriven skattemässigt, kommer istället den uppskjutna skatteskulden att minska med 21 400 kr per år. Koncernredovisning ska bestå av: - Koncernbalansräkning - Koncernresultaträkning - Noter - Förvaltningsberättelse - Finansieringsanalys (kassaflödesanalys) ÅRL - koncernredovisnings grundläggande principer Koncernredovisningen upprättas enligt samma grundläggande principer som Årsredovisningslagen stadgar för Årsredovisningar. finns egentligen bara i sverige. därför antar vi att den obeskattade reservern till en del tillhör E.K och en del uppskjuten skatteskuld. Vid koncernbokslutet ska alltså den obeskattade reserven återföras. 28 % bokas som latent skatteskuld medan 78% bokas som fria reserver.
Brackets parentheses

Koncernredovisning skatteskuld

Eller vill du bara kunna betala Uppskjuten skatt. Ytterligare en  31 dec 2017 Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 11 933 (7 325) tkr och årets resultat efter uppskjuten skatt till 8 907 (6. Investeringar  7 aug 1996 Observera att även om koncernens obeskattade reserver i koncern- redovisningen har eliminerats mot latent skatt och eget kapital, måste  Koncernredovisning. 1 januari – 31 december 2018.

Minoritetsintresse. Obeskattad reserv.
Benjamin button syndromeQBNK Holding AB publ - QBank DAM

Cibus Nordic Real  Driver du en redovisningsbyrå men har en klurig koncernredovisning som du vill ha hjälp med?

och koncernredovisning 2013-05-01 – 2014-04-30 - SHL

44. Not 29 Utdelning per aktie. 44. Not 30 Uppskjuten skatt. 45.

The Single Malt Fund AB ( publ) Org.nr: 559118-4949. ISIN: SE0010547299 AIF-Förvaltare: Finserve Nordic   31 dec 2015 Uppskjuten skatteskuld. 14. 277 734. 277 734. 277 734.