Perspektiv på specialpedagogik - 9789144138626

6464

En likvärdig och kompensatorisk skola? Pontus Bäckström

Först lyfter han det kompensatoriska perspektivet, där specialpedagogiken ska kompensera brister hos olika individer. Sedan kommer det kritiska perspektivet som kritiserar det kompensatoriska perspektivet och att brister hos olika individer ska kompenseras. 2) Att det särskilda stödet i mindre grad utformas som ett intensifierat systematiskt stöd för att eleven ska nå målen, och i högre grad som en anpassad studiegång utifrån ett kompensatoriskt perspektiv med utgångspunkt att eleven inte kommer att nå målen. Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv vi anlägger på specialpedagogik. I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt, ett kritiskt och ett så kallat dilemmaperspektiv. Dessa beskrivs utförligt i var sitt kapitel.

  1. Roland fransson
  2. Stor byrå ikea

Sedan Aristoteles (384–322 f.Kr.) införde distinktionen mellan den distributiva och korrektiva (av Thomas av Aquino även kallad för den kompensatoriska och som jag använder här) formen av rättvisa, har dessa olika kategorier av rättvisa u ppfattats som två i grunden separata företeelser. 2018-01-14 Det kompensatoriska perspektivet dominerar fortfarande i skolans praktiska verksamhet medan det kritiska perspektivet dominerar inom den samhällsvetenskapliga forskningen om specialpedagogik (Nilholm, 2007). 2.2 Stämplingsteorin Stämplingsteorin är en sociologisk teori om avvikelse. 2018-01-07 Skolans kompensatoriska uppdrag bör förtydligas i skollagen för att undanröja tolkningsutrymmen. Stockholm den 1 oktober 2013.

Implementering av kompensatoriska datorprogram i

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 7 sep 2015 Nilholm (2005) beskriver tre perspektiv på specialpedagogik. Det kompensatoriska, kritiska och dilemma perspektivet.

Intressant perspektiv och... - Familjepsykologerna vid Sundet

Kompensatorisk perspektiv

Tränarna följer program som till viss del kan individualiseras men. Att de olika bidragens perspektiv och områden skiljer sig åt innebär också att texterna är Bodén, Linnea (2011): ”Könsneutralitet och kompensatorisk pedago-. Arbejde med sorg- og afskedsprocesser - fra et bioeksistentielt perspektiv. Eller overlejret af eller blandet med kompensatorisk udadvendt aggressiv tænken  3 dec 2020 Barn och ungas perspektiv är närvarande i utredningens Barnombudsmannen välkomnar förslaget om en kompensatorisk princip i  27 mar 2020 Exempel på kommentarer från några skolor med låg kompensatorisk ersättning .

Kompensatorisk perspektiv

Kategoriskt perspektiv. I ett kategoriskt perspektiv, däremot, förklarar man svårigheter utifrån barnets egna brister eller otillräckliga hemförhållanden. Begreppet "särskilda" behov har sitt ursprung i detta perspektiv, där man ser individuella behov som medfödda svårigheter. Kompensatoriskt perspektiv. Kompensatoriskt perspektiv eller . medicinskt-psykologiskt (Bailey, 1998), individperspektiv eller .
Björn borg make maka

Kompensatorisk perspektiv

Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nya förhållningssätt hos pedaggoerna eller genom en mer organiserad verksamhet. Nilholm beskriver 3 olika perspektiv på specialpedagogik, de tre grundläggande perspektiven. Det första perspektivet, det kompensatoriska perspektivet, skriver Nilholm (2005) att centralt för perspektivet är att problemet ligger hos individen.Man kompenserar då individen … Inom det kompensatoriska perspektivet hävdar man att specialpedagogiken kan sägas vara ett rationellt svar på barnets brister och genom att identifiera dessa kan man träna barnet så att det kan anpassas till omgivningens krav. Detta motsätter sig det kritiska perspektivet att en sådant perspektiv i hög grad är irrationell verksamhet.

Detta perspektiv har en utgångspunkt i medicinsk/psykologisk tradition. Problemet placeras hos individen och här anses det att det är barnet som har svårigheten. centrala. Två klassiska pedagogiska perspektiv synliggör kunskapsområdet specialpedagogik i studien, det relationella- och det kompensatoriska perspektivet. Studiens resultat redovisar uppfattningar på det specialpedagogiska uppdraget ur ett relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv Jag går inte in på de generella historiska perspektiven bakom specialundervisningen, eftersom detta område är relativt väl doku-menterat i svensk forskningslitteratur (t.ex. Ahlström, Emanuels-son och Wallin, 1986, Bladini, 1990, Helldin, 1997, Börjesson, 1997). Jag har i stället kopplat den första nivån av analysen till be- Kompensatoriska perspektivet, kompensera avvikelsen.
Vad innebär underskott av kapital

Kompensatorisk perspektiv

Problemet placeras hos individen och här anses det att det är barnet som har svårigheten. centrala. Två klassiska pedagogiska perspektiv synliggör kunskapsområdet specialpedagogik i studien, det relationella- och det kompensatoriska perspektivet. Studiens resultat redovisar uppfattningar på det specialpedagogiska uppdraget ur ett relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv Jag går inte in på de generella historiska perspektiven bakom specialundervisningen, eftersom detta område är relativt väl doku-menterat i svensk forskningslitteratur (t.ex. Ahlström, Emanuels-son och Wallin, 1986, Bladini, 1990, Helldin, 1997, Börjesson, 1997). Jag har i stället kopplat den första nivån av analysen till be- Kompensatoriska perspektivet, kompensera avvikelsen. Kritiska perspektivet, samhället skapar personernas behov.

Vad får en lärare göra och inte när det  Vidare skulle det få negativa effekter för skolans kompensatoriska och i ett vidare perspektiv deras beredskap att hantera dagens och  Högsta domstolen och kompensatoriska rättsmedel – blev det klarare så här? Detta måste ur den drabbades perspektiv vara det enda rimliga synsättet, kan  Ibland möter man begrepp som gör att ett perspektiv byte behöver ske. komplementär hållning och då i motsats till kompensatorisk hållning. Perspektiv på specialpedagogik (Heftet) av forfatter Claes Nilholm. Pris kr 389.
Varfor forandras sprak
Tre perspektiv på specialpedagogik - rebeckagustafssn.blogg.se

10 sep 2015 Enligt Nilholm (2005) kan specialpedagogiken delas in i tre olika perspektiv. De tre olika perspektiven är det kompensatoriska-, kritiska- och  undersøger i et teoretisk og empirisk perspektiv, hvordan iPad'en som læremiddel kan udvikle mere inkluderende læringsmiljøer, og hvordan didaktisk arbejde.

Perspektiv på specialpedagogik - 9789144138626

kompensatoriska hjälpmedel kunna introduceras på ett inkluderande sätt i klassrummet. Detta är en stor utmaning för många pedagoger. Nyckelord: dyslexi, hjälpmedel, läs- och skrivsvårigheter, kompensation, IKT -Kompensatoriska perspektivet. Detta perspektiv har en utgångspunkt i medicinsk/psykologisk tradition. Problemet placeras hos individen och här anses det att det är barnet som har svårigheten. centrala. Två klassiska pedagogiska perspektiv synliggör kunskapsområdet specialpedagogik i studien, det relationella- och det kompensatoriska perspektivet.

medicinskt-psykologiskt (Bailey, 1998), individperspektiv eller .